Australia Ningbo Association Incorporated
RegisterChinese

Membership

Current Member of committee

Honorary president: Jing Chen Honorary Consultant: Zhengliang Wang

president: Baicong Xu

Executive vice president: Fengshuo Zhang

Vice president: Huafei Han,Huijuan Yu,Jianwei Fang,Gang Hu

secretary: Lei Wang

Vice secretary: Yin Zhang

Hongbo Chen

Suling Ye

Rong He

Kewei Xu

Jihua Yao

Jianshun Hong

Hui Jiang

 

Members of committeeand voluntaries at Election Conference Founding Conference

Member of funding committee

Baicong Xu    Kewei Xue    Feng Tian   Jihua Yao   Lei Wang    Huafei Han    Fengshuo Zhang   Hao Chen   Huijuan Yu    Ling Lin   Shizhen Si